название 

 

 

 

Здійснює набір студентів для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

Спеціальність 131 – Прикладна механіка

Освітня програма – Комп’ютеризовані технології та механотронні системи в машинобудуванні

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальністю 131 — Прикладна механіка:

 • інформаційні технології підготовки виробництва в машинобудуванні;
 • технології машинобудування;
 • комп’ютеризовані технології та механотронні системи в машинобудуванні;
 • комп’ютерне проектування оснащення машинобудівного виробництва;
 • обладнання з числовим програмним керуванням в машинобудуванні.

 

Спеціальність 132 – Матеріалознавство

Освітня програма – Ремонт та відновлення автомобілів і машин транспортної інфраструктури

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальністю 132 — Матеріалознавство

 • Ремонт та відновлення автомобілів і машин транспортної інфраструктури;
 • відновлення та підвищення зносостійкості машин та конструкцій;
 • відновлення та ремонт транспорту;
 • технології наноматеріалів на основі вуглецю.

 

Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування

Освітня програма – Галузеве машинобудування

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальністю 133 — Галузеве машинобудування:

 • експлуатація та ремонт машин;
 • обладнання автоматизованого виробництва та автоматичні лінії;
 • підйомно-транспортні машини та обладнання;

 

Спеціальність 274 – Автомобільний транспорт,

Освітня програма – Автомобільний транспорт

Спеціальність 275 — Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Освітня програма – Транспортні технології на автомобільному транспорті

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальностями 274 — Автомобільний транспорт, 275 — Транспортні технології (автомобільний транспорт):

 • технічна експлуатація та менеджмент автомобільного транспорту;
 • технічний стан транспортних засобів та організація і безпека дорожнього руху.

 

 

korpysРівень машинобудування і транспорту є основою потужності й міжнародного авторитету будь-якої країни. Тому ці галузі потребують висококваліфікованих спеціалістів, які повинні забезпечувати не тільки функціонування вітчизняного машинобудівного і транспортного комплексів та суміжних галузей, але й інтеграційне техніко-економічне співробітництво з різними країнами світу.

Сучасний інженер повинен мати високий рівень не лише традиційних знань, але й бути добре обізнаним в електротехніці, електроніці, комп’ютерних технологіях створення і керування різноманітними технологічними машинами та комплексами. Відповідність цим вимогам забезпечується на факультеті машинобудування та транспорту.

Випускники факультету мають високий рівень фундаментальних, спеціальних інженерних та економічних знань, що дає їм можливість працювати не тільки на підприємствах, в установах і організаціях машинобудівного, транспортного, сільгосптехнічного, авіаційного профілю, але й у різних фірмах, на обчислювальних центрах, служити у військових підрозділах і підрозділах УВС, працювати в адміністративних органах тощо.

Навчальні плани та програми дисциплін забезпечують підготовку студентів на рівні бакалавра, інженера і магістра. З 2011 р. здійснюється прийом молодших спеціалістів на 3-й курс за скороченим терміном навчання на бакалаврські напрями «Інженерна механіка» та «Автомобільний транспорт» з можливістю подальшого навчання на спеціалітеті та в магістратурі. З 2013 р. здійснюється прийом молодших спеціалістів на напрями «Зварювання», «Машинобудування».

Професійне навчання в ФМТ здійснюють 11 професорів та докторів наук, 37 доцентів та кандидатів наук. Для студентів створені умови навчання, які дозволяють готувати спеціалістів із застосуванням найсучасніших навчальних технологій.

Декан факультету – заслужений працівник освіти України, к. т. н., проф. Бурєнніков Ю. А. Заступник декана з навчально-методичної роботи – к. т. н., доц. Петров О. В. Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва – д. т. н., проф. Севостьянов І. В. Заступник декана з навчально-виховної роботи – ст. викладач Семічаснова Н. С. В методико-диспетчерському центрі ФМТ методистами працюють Саволюк О. В., Лозовська Т. А.

До складу ФМТ входять 5 кафедр: «Технології та автоматизація машинобудування» (ТАМ); «Галузевого машинобудування» (ГМ); «Автомобілі та транспортний менеджмент» (АТМ); «Опору матеріалів та прикладної механіки» (ОМПМ), «Безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки» (БЖДПБ), а також навчально-наукові центри: навчальний центр нових технологій інженерії металів (на базі підприємства «Форт»); навчально-науковий центр автоматизації виробництва та ЧПК технологій, у складі якого діє навчально-наукова лабораторія механотроніки «ВНТУ–ФЕСТО», створена спільно з німецькою компанією FESTO, яка займається автоматизацією різноманітних виробничих процесів і має 250 філіалів у 176 країнах; лабораторія діагностики та ремонту автомобілів; лабораторія зварювання. В напрямку удосконалення систем з числовим програмним керуванням ФМТ співпрацює з німецькою компанією Siеmens, яка є світовим лідером в електротехніці, електроніці та програмному забезпеченні і працює у 190 країнах світу. В напрямку комп’ютерних технологій факультет співпрацює із компаніями США, Росії, Ізраїлю, України. Таке використання сучасних та традиційних технологій навчання забезпечує якісну підготовку фахівців, особливо враховуючи те, що у ХХІ століття машинобудування і транспорт увійшли бурхливим розвитком складних багатофункціональних інтелектуальних машин та систем з гармонійним поєднанням точної механіки, електроніки та інформаційно-комп’ютерних технологій.

Досвід колективу ФМТ дозволяє здійснювати підготовку і перепідготовку інженерно-технічних кадрів підприємств. Цим займається Центр підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників машинобудування і транспорту. В Центрі пройшли перепідготовку працівники основних підприємств Вінниччини, зокрема компанії «Nemiroff», та низки навчальних закладів області.

Крім вищої освіти студенти на 1–2-му курсах оволодівають знаннями та практичними навичками з робітничих професій: оператора верстатів з ЧПК, токаря, контролера, електрогазозварювальника, слюсаря з ремонту автомобілів.

Вчені факультету здійснюють науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу в різноманітних напрямах кафедральних наукових шкіл. Розвинені наукові стосунки з вченими університетів міст Яси, Сучава (Румунія), Познаньською Політехнікою (Польща), м. Дзінянь (Китай), Білоруським державним технічним університетом, Московськими державними технічними університетами ім. Баумана та МАМI, науково-дослідними інститутами НАНУ: надтвердих матеріалів; проблем міцності; порошкової металургії; фізико-технічним інститутом металів і сплавів; проблем матеріалознавства, електрозварювання ім. Б. Є. Патона.

Вчені ФМТ складають основу спеціалізованої Вченої ради за спеціальністю 05.03.05 – «Процеси та машини обробки тиском». Очолює раду д. т. н., проф. Огородніков В. А., який керує відомою науковою школою. До наукової роботи залучаються талановиті студенти, які після отримання диплома бакалавра і навчання в магістратурі наукового напряму вступають до аспірантури, що діє на всіх кафедрах ФМТ. Результати наукової діяльності публікуються в наукових виданнях України, Росії, США, Німеччини, Румунії, Хорватії.

Високий рівень розробок підтверджується золотими та срібними медалями, здобутими на міжнародних виставках винаходів у Будапешті (Угорщина), Ясах (Румунія), 85 патентами виданими за останні п’ять років.

Особлива увага в ФМТ приділяється студентському самоврядуванню, розвитку студентської творчої діяльності. У студентському клубі «Зодіак» проводиться багато рiзнопланових заходів, зустрічей з цікавими людьми, диспутів, виставок студентської творчості.

Спеціальності (напрями підготовки) ФМТ

Спеціалість 131 — «Прикладна механіка» (набори 2016 — 2018 р.), напрям підготовки 6.050502 — «Інженерна механіка» (набір 2015 р.).

Випусковою для зазначених спеціальності та напрямку є кафедра «Технології та автоматизація машинобудування», яка забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів та докторів філософії (PhD) денної та заочної форм навчання.

З 2016 р. кафедру очолює д. т. н., професор Козлов Л.Г.

1Протягом понад 50 років існування кафедра здійснює підготовку інженерів-механіків широкого профілю.

На даний час підготовка спеціалістів здійснюється за спеціалізацією: «Комп’ютерні технології в машинобудівному виробництві». На кафедрі діє аспірантура за науковою спеціальністю 131 -«Прикладна механіка».

Студенти оволодівають робітничими професіями: «Токар», «Оператор верстатів з ЧПК», «Контролер верстатних та слюсарних робіт».

2

Підготовка бакалаврів та магістрів за даним фахом відповідає потребам регіону. У Вінницькій області й наближених до неї регіонах існує розвинутий машинобудівний комплекс, а також багато підприємств харчової, переробної, хімічної промисловості, до складу яких входять підрозділи, що забезпечують експлуатацію, відновлення та ремонт технологічного обладнання і потребують спеціалістів саме цього профілю.

На сьогоднішній день розподіл молодих спеціалістів, підготовлених кафедрою, відбувається на 100%. Наші випуск можуть обіймати посади: інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-дослідник,  інженер з ТБ, майстер цеху, механік цеху та інші суміжні керівні посади. Завдяки універсальності спеціальності «Технологія машинобудування», що забезпечує високий рівень фундаментальних та спеціальних інженерних знань, вони можуть працювати не тільки в установах і організаціях машинобудівного, сільгосптехнічного і авіаційного профілю, але й в інших галузях і напрямах.

Враховуючи, що практично на всіх підприємствах машинобудівного профілю передбачається прискорення інноваційного розвитку машинобудування, зокрема, для агропромислового комплексу, за рахунок переоснащення галузі, застосування новітніх технологій та обладнання, потреби регіону в таких спеціалістах є і будуть зростати. Це забезпечить працевлаштування випускників інженерів-механіків протягом найближчих 10-15 років.

3Студенти-випускники кафедри ТАМ працевлаштовуються на підприємства Вінниці та Вінницької області: холдингова компанія «Nemiroff», ВАТ «Вінницький агрегатний завод», ВАТ «Маяк», ЗАТ «Автоелектроапаратура» (с.м.т. Сутиски), ЗАТ «Калинівський машзавод», ВАТ «Барський машинобудівний завод», ВАТ «Брацлав», ВАТ «Ямпільський приладобудівний завод», КНВО «ФОРТ», Турбівський машинобудівний завод «АТЕКО», ДП «ROSHEN», УВП «УТОС», 45-й експериментальний завод, Картографічна фабрика, завод «Аналог», завод «Термінал», HВП «АДТ», Могилів-Подільський машинобудівний завод ім. Кірова, ВАТ «Гідроциліндр», Хмільниксільмаш, ВТТУ, НВФ «Еліт», Вінницятрансприлад, Вінницький дослідний завод та ін.

4

Кафедра повністю визнає необхідність поєднання змісту і цілей навчання з реаліями сучасного виробництва. В зв’язку з появою нових форм виробничої діяльності – малих підприємств, частка яких у машинобудівному комплексі постійно зростає, відповідно має зростати і попит на спеціалістів широкого, універсального характеру підготовки, що підвищує гнучкість їх адаптаційних можливостей до самостійної практичної роботи. Особливу актуальність набуває комп’ютерна підготовка майбутніх інженерів-механіків, що значно розширює можливості працевлаштування після закінчення університету. Це оволодіння сучасними пакетами програмного забезпечення: «КОМПАС-Автопроект», «КОМПАС-Вертикаль», «T-Flex CAD», «KОМПАС-3D», MathCad, MatLab та іншими. Ще одним пріоритетним напрямком підготовки молодих спеціалістів є оволодіння системами автоматизованого програмування верстатів з числовим програмним керуванням – САПР «T-Flex», «КОМПАС-ЧПК». Причому, студенти навчаються роботі з такими програмами на першому курсі під час отримання робітничої професії «Оператор верстатів з програмним керуванням» і більш поглиблено – на п’ятому курсі. Кафедра в навчальному процесі використовує також створені сумісно з виробничими підприємствами три філії: ВАТ «Вінницький агрегатний завод», КНВО «ФОРТ», УВП «УТОС».

На кафедрі працюють науково-дослідні лабораторії «Борекс-гідравліка» і «Гідроагрегат». Під керівництвом професора, к. т. н. Бурєннікова Ю. А. та професора, д.т.н. Козлова Л. Г. здійснюються дослідження з моделювання та синтезу гідравлічних систем технологічних машин, під керівництвом доцента, к. т. н. Пурдика В.П. – «Розвиток наукових основ проектування систем гідроприводу та силових контурів з урахуванням нелінійних та реологічних характеристик окремих складових елементів».

Докладну інформацію можна отримати за телефонами: (0432) 59-83-91, 59-85-65 або в Інтернеті: http://tam.vntu.edu.ua

 

Спеціальність 133 — «Галузеве машинобудування» (набори 2016 — 2019 р.)

Випусковою для зазначеної спеціальності  є кафедра «Галузевого машинобудування».

З 2018 р. кафедру очолює д. т. н., доцент Поліщук Л.К.

Підготовку фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі кафедра забезпечує за науковими спеціальностями 132 – «Матеріалознавство» та 133 – «Галузеве машинобудування».

5

На кафедрі здійснюється підготовка студентів з робітничої професії: «Токар».

Викладачами кафедри розроблено навчально-методичне забезпечення для викладання 52 курсів дисциплін, виконання курсових проектів і робіт, захисту дипломних проектів та магістерських дисертацій.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над підвищенням якості навчання студентів, оновлює навчально-методичну базу. Кожен рік викладачами кафедри видається більше десятка навчальних посібників та навчально-методичних вказівок для виконання лабораторних робіт, курсового і дипломного проектування (у тому числі широко використані форми на електронних носіях). Впроваджуються сучасні комп’ютерні технології навчання та оцінювання знань. У навчанні застовуються найновіші комп’ютерні технології та пакети комп’ютерного забезпечення «Компас–3D», «MathCad», «MatLab», «ADEM CAD, CAMpact, САР», «Maple», «Компас–Вертикаль», «Компас–Автопроект» та інші для підготовки спеціалістів, які відповідають потребам сучасного виробництва.

6

Студенти та викладачі кафедри відвідують міжнародні промислові виставки, де подані сучасне обладнання для харчових та переробних виробництв, підйомно-транспортні машини, обладнання автоматизованого машинобудівного виробництва. Це сприяє перейняттю досвіду у сучасних підприємств різних галузей промисловості.

Наукова робота кафедри ГМ здійснюється за напрямами: «Теорія розрахунку і розробка вібраційних процесів та обладнання»; «Аналіз динамічних процесів у приводних системах конвеєрів та стримувальних металоконструкцій підйомно-транспортних машин»; «Технологія та обладнання для здійснення масообмінних процесів при розчиненні мінеральних речовин у біологічних добривах». Результати наукових досліджень активно використовуються у навчальному процесі та впроваджені у виробництво на таких підприємствах як Броварський завод порошкової металургії «БЗПМ», м. Бровари, спеціальне конструкторське бюро ливарних автоматичних ліній СКБ «ЛАП», м. Івано-Франківськ та Всесоюзний інститут легких сплавів «ВІЛС», м. Москва. Також наукові розробки кафедри широко використовуються в інших галузях народного господарства: металообробці (розкочування кілець підшипників); в порошковій металургії (пресування порошків); в будівництві (гідромолоти для занурення паль). В харчовій та переробній промисловості застосовуються преси з гідроімпульсним приводом для зневоднення бурякового жому, спиртової барди, пивної дробини.

7

Наукова діяльність, що ведеться кафедрою, тісно пов’язана з творчими інтересами студентів, які беруть участь в наукових дослідженнях кафедри, виступають з доповідями на вузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікують статті та отримують патенти на власні винаходи.

Студенти-випускники кафедри ГМ в основному працевлаштовуються на відомих підприємствах України: КК «Roshen», КНВО «Форт», ЗАТ «Калинівський машзавод», АО «Мотор Січ», АО «Barlinek», «Nemiroff», ТОВ «Еврокар», ПАО «Запорізький автомобільний завод», Корпорація «Богдан-Моторс», НВІГ «Інтерпайп», ПАТ «СКМ», ДП «Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова”, СП УА «Поділля-Обст», ДП «Завод ім. Малишева» тощо.

В навчальному процесі використовується створена сумісно з виробничим підприємством ТОВ «Сармат» філія кафедри.

Докладну інформацію можна отримати за телефонами: (0432) 59-85-23, 59-85-65 або в Інтернеті: http://gm.vntu.edu.ua/

 

Спеціальність 132 — «Матеріалознавство» (набори 2016 — 2019 рр.)

Випусковою для зазначеної спеціальності є кафедра «Галузевого машинобудування».

Підготовку фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі (доктор PhD) кафедра забезпечує за науковою спеціальністю 132 – «Матеріалознавство»

На кафедрі студенти можуть отримати робітничу професію: «Зварювальник»

В рамках спеціалізації «Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні» передбачені такі, основні навчальні блоки:

 • Використання сучасних ІТ-технологій та методів. Тривимірне моделювання процесів та систем з використанням сучасних CAD (Computer Aided Design) систем.
 • Проектування та програмування обладнання з числовим програмним керуванням та інтелектуальними системами прийняття рішень.
 • Використання нанотехнологій, методів лазерного, плазмового, електронно-променевого модифікування матеріалів з системами комп’ютеризованого керування для забезпечення світового рівня якості та довговічності продукції.
 • Технологічні комп’ютеризовані системи для: вирощування монокристалів з унікальними властивостями для реалізації завдань альтернативної енергетики (Solar Energy); створення паливних елементів на основі наносистем; функціональних нанорозмірних покриттів; для роботи у галузі медицини та біотехнологій.

ТПЗ1

На кафедрі за спеціальністю 132 — Матеріалознавств готуються фахівці за основними напрямками: Ремонт та відновлення автомобілів і машин транспортної інфраструктури;  відновлення та підвищення зносостійкості машин та конструкцій; зварювання в енергетиці; відновлення та ремонт транспорту; технології наноматеріалів на основі вуглецю, на яких є значний попит у регіоні, країні та у світі. Ці можливості забезпечує вдалий підбір високопрофесійних педагогів та базових дисциплін кафедри, які відповідають сучасному рівню науки та технології. Серед популярних спеціалізацій підготовки, у яких є значна потреба як на підприємствах регіону, так і у світі, можна вибрати такі: проектування технологій та оснащення на основі сучасних комп’ютерних програмних продуктів та інформаційних ресурсів (проектування ведеться в середовищі спеціалізованих пакетів прикладних програм із залученням усіх необхідних світових сайтів); вибір матеріалів для виготовлення або ремонту машин або їх розробка, нанесення покриттів; технології відновлення та зміцнення; технології та устаткування зварювання; обладнання для зварювання, ремонт автомобілів та машин транспортної інфрастуктури.

ТПЗ2

Студенти мають можливість одержати диплом за спеціальністю “Електрозварювальник” автоматичного або ручного дугового зварювання у відповідності до вимог державних стандартів. Про рівень підготовки свідчить той факт, що студенти, які мають бажання покращити свій фінансовий стан, успішно конкурують з досвідченими зварювальниками на сучасних вітчизняних та закордонних підприємствах, що виготовляють зварні конструкції з конструкційних  сталей (кольорових сплавів та неіржавіючих сталей).

ТПЗ3

Потреба у випускниках з рівнем підготовки, що забезпечується нами, практично не обмежена. Наш випуск, на жаль, не перекриває замовлення та потребу підприємств у спеціалістах з комп’ютерного проектування, зварювання, матеріалознавства та термічної обробки, нанесення покриттів для відновлення, зміцнення та захисту від корозії. Наших випускників із задоволенням приймають до аспірантури в інститути Академії наук України. Вони працюють також в Європі та в Америці, отримуючи високу заробітну плату. Отже, наші випускники мають можливість обирати вид діяльності та реалізувати свої плани.

Створено нові навчальні лабораторії, значно розширена лабораторна база обладнання за рахунок оснащення “Центру наноматеріалів”. Обладнано лабораторію електронної мікроскопії та спектральної діагностики матеріалів і конструкцій.

Основними науково-виробничими базами практичної та дослідницької роботи студентів кафедри є Вінницький завод торгівельного обладнання, Вінницький авіазавод, ДП “45 електромеханічний завод”, КНВО “Форт”, Вінницяавтосервіс, Вінницький агрегатний завод, Вінницький інструментальний завод, КП “Вінницька транспортна компанія”, “Грін Кул”, ВАТ “ROSHEN” та інші.

ТПЗ4

Підготовку магістрів кафедра веде за спеціалізацією «Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні», спеціальності 132 — «Матеріалознавство». Випускники магістратури мають змогу стати аспірантами, виконати наукову роботу в рамках програми PhD та отримати науковий ступінь доктора PhD за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство». В подальшому молоді науковці працюють викладачами на кафедрах ВНТУ, його наукових лабораторіях або працевлаштовуються на інших підприємствах, у наукових та в навчальних закладах України та світу.

Тісна співдружність пов’язує кафедру з академічними інститутами національної академії наук (Інститутом електрозварювання ім. Б. Є. Патона, Інститутом проблем матеріалознавства, Фізико-технологічним інститутом металів і сплавів). Сумісно виконуються наукові дослідження та роботи з впровадженням їх результатів у виробництво.

Запрошуємо Вас на навчання!

Докладну інформацію можна отримати за телефонами: (0432) 59-86-78, 59-81-92 або в Інтернеті: http://gm.vntu.edu.ua

 

Спеціальності 274 — «Автомобільний транспорт», 275 — «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» (набори 2016 — 2019 р.), 

Випусковою з даних спеціальностs та напряму є кафедра «Автомобілі та транспортний менеджмент», яку з 2006 р. очолює професор, д. т. н. Біліченко В. В.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з автомобільного транспорту, які отримують знання з транспортного менеджменту, автомобільного сервісу та організації руху автомобілів.

11Навчання спрямоване на підготовку фахівців нового типу, які володіють знаннями, що базуються на таких дисциплінах: «Технічна експлуатація автомобілів», «Механізація та автоматизація технічного обслуговування та ремонту автомобілів на підприємствах АТ», «Виробничо-технічна база підприємств АТ», «Транспортна логістика», «Менеджмент та маркетинг на автотранспорті», «Інформаційно-комп’ютерні системи на АТ», «Організація та управління автосервісом» тощо. Студенти отримують знання з інженерно-технічного та економічного забезпечення експлуатації автомобілів, організації ефективних вантажних та пасажирських перевезень.

Особлива увага надається сучасним технологіям забезпечення працездатності автомобілів, визначенню їх технічного стану, технічним та правовим аспектам розслідування та попередження ДТП.

Практичні навички, необхідні в роботі за спеціальністю, студенти отримують в процесі підготовки за програмою робочої професії «Слюсар з ремонту автомобілів», під час практичних та лабораторних робіт і переддипломної практики на підприємствах м. Вінниці й інших міст України по завершенні навчальних семестрів бакалаврату, спеціалітету, магістратури.

На кафедрі «Автомобілі та транспортний менеджмент» створений Центр діагностики та ремонту автомобілів, який оснащений сучасним діагностичним та технологічним обладнанням. За висловлюваннями фахівців оснащення Центру перевищує аналогічні центри багатьох навчальних закладів, що дозволяє проводити навчання студентів та наукові дослідження на високому рівні.

 Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням ефективності і якості навчального процесу. Для цього широко застосовуються різноманітні засоби інтенсифікації навчання, до яких відносяться електронні посібники, демонстраційні стенди, сучасні технічні засоби навчання. В навчальному процесі широко застосовується комп’ютерна техніка під час читання лекцій, виконання курсових, дипломних та лабораторних робіт. Для оволодіння навичками роботи з сучасними інформаційними технологіями впроваджена система неперервної комп’ютерної підготовки студентів. Оцінювання знань здійснюється за кредитно-модульною системою ЕСТS відповідно до вимог Болонської конвенції, що спонукає студентів до ритмічної систематичної роботи протягом всього триместру.

12

З 2004 року кафедрою автомобілів та транспортного менеджменту здійснюється науково-дослідна робота з розробки стратегії та управління проектами розвитку виробничих систем транспорту. В рамках цього напрямку, під керівництвом заслуженого працівника освіти України, к. т. н., професора Бурєннікова Ю. А. і академіка Транспортної академії України, заслуженого діяча науки та техніки України, д. т. н., професора Біліченка В. В. в 2006 – 2008 роках була розроблена концепція розвитку пасажирського автомобільного транспорту м. Вінниці з метою оптимізації пасажирських перевезень на замовлення Вінницької міської ради, а в 2011 – 2012 роках реалізовано проект нової пасажирської маршрутної мережі м. Вінниці. З 2007 року під керівництвом д .т. н., проф. Полякова А. П. спільно з Національним технічним університетом України «КПІ», Центральним науково-дослідним інститутом Збройних Сил України, Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України здійснюється науково-дослідна робота зі створення методів визначення технічного стану транспортних засобів.

Студенти-випускники кафедри АТМ в основному працевлаштовуються на провідні підприємства Вінниці та Вінницької області, такі як: ТОВ «АВТОМИР» (офіційний дистриб’ютор компанії Mitsubishi, Ford, Kia, Honda, Nissan),  мережа станцій автосервісу «АТЛ»,  КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління»,  ТОВ «АТП- Слободянюк», ДП «БОГДАН-АВТОХОЛДИНГ», збутова мережа продукції для автомобілів «СТОП-ТРАНЗИТ» та інші.

Докладну інформацію можна отримати за телефонами: (0432) 59-84-38, 59-85-65. або в Інтернеті: http://atm.vntu.edu.ua

 Кафедра опору матеріалів і прикладної механіки

 В структуру ФМТ входить також кафедра опору матеріалів і прикладної механіки, яка заснована в 1968 році і є загальноінженерною, пов’язуючи фундаментальні дисципліни із спеціальними.

Програми курсів дисциплін передбачають лекції, практичні заняття та лабораторні роботи, виконання розрахунково-графічних робіт з дисциплін «Опір матеріалів», «Технічна механіка» і «Теоретична механіка», а також курсової роботи з дисципліни «Механіка».

Викладачі кафедри в навчальному процесі використовують активні методи навчання, практикують лекції з елементами проблемного навчання, застосовують технічні засоби навчання, моделі приладів.

На кафедрі проводяться олімпіади з опору матеріалів та теоретичної механіки.

З 1981 року кафедрою завідує професор, д. т. н., заслужений діяч науки та техніки України Огородніков В. А. і з цього періоду колектив викладачів працює в науковому напрямі «Розробка прикладної теорії пластичності, теорії деформованості металів і застосування цих теорій до розв’язання задач технологічної механіки».

13

З 2001 року професором Огородніковим В. А. створено новий науковий напрям, пов’язаний з визначенням швидкості руху транспортних засобів з урахуванням їх пошкоджень у дорожньо-транспортних пригодах.

Цей науковий напрям дозволив поставити нові завдання – створення безпечних конструкцій транспортних засобів шляхом керування технологічною спадковістю. Так, при виготовленні елементів конструкцій транспортних засобів заданими режимами деформування забезпечується сприятлива технологічна спадщина, завдяки чому в процесі експлуатації, а також, наприклад, при ДТП, елемент конструкції має керовану міцність і жорсткість.

Розроблено та впроваджено у виробництво технологію виготовлення біметалевих труб великого діаметру, які використовуються в атомній енергетиці.

Співробітниками Інституту надтвердих матеріалів Національної Академії Наук України спільно з працівниками кафедри винайдено нову технологію отримання крутозігнутих колін методом холодного пластичного деформування, яка дозволяє виробляти коліна собівартістю в 2–5 разів меншою в порівнянні з відомими технологіями.

На даний час кафедра пропонує виконання таких робіт:

1. Надання консультацій з питань проведення спеціальних автотехнічних судових та інших експертиз, пов’язаних з визначенням швидкості руху транспортних засобів з урахуванням енергетичних затрат на деформацію і руйнування елементів їх конструкцій в результаті ДТП.

2. Проведення практичних розрахунків на міцність, жорсткість, стійкість, надійність та витривалість елементів конструкцій при проектуванні нових та експлуатації діючих.

3. Проведення різного роду досліджень та розробка рекомендацій з питань обробки металів тиском.

На кафедрі створені і діють: лабораторія статичних випробувань, лабораторія механічних випробувань, лабораторія пластичного деформування, кабінет математичного моделювання, кабінет прикладної механіки.

Лабораторії оснащені: гідропресами із навантаженням 1,00; 1,25; 1,60 та 2,00 МН; розривними машинами Р-05, Р-5, Р-10 та Р-20; випробувальними машинами на кручення КМ-50; твердомірами; мікроскопами та іншим лабораторним устаткуванням. Це дає змогу забезпечити як навчальний процес, так і наукові дослідження.

 Докладну інформацію можна отримати за телефонами: (0432) 59-84-85, 59-85-65 або в Інтернеті: http://ompm.vntu.edu.ua

 

Кафедра безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

В структуру ФМТ входить кафедра безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, яка заснована в 1970 році і є загально-інженерною, пов’язуючи фундаментальні дисципліни із спеціальними. Наразі колектив кафедри нараховує 13 працівників, з них 1 професор, 8 доцентів, завідувач лабораторіями та 3 інженери.

Програми курсів дисциплін передбачають лекції, практичні заняття та лабораторні роботи, виконання розрахунково-графічних робіт з дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» і «Охорона праці в галузі».

Викладачі кафедри в навчальному процесі використовують активні методи навчання, практикують лекції, практичні та лабораторні заняття з елементами проблемного навчання, використовують технічні засоби навчання.

Для забезпечення якості навчально-виховного процесу при кафедрі обладнані лабораторії у яких студенти мають змогу практично досліджувати питання охорони праці.

З 2010 року очолює кафедру професор, доктор педагогічних наук Кобилянський Олександр Володимирович.

Під його керівництвом наукова школа кафедри БЖД досліджує та розробляє заходи та засоби щодо покращення умов праці на підприємствах і досліджує теоретичні та методичні засади формування компетентності з безпеки життєдіяльності студентів, посадових осіб і спеціалістів у вищих навчальних закладах.

Cпівробітники кафедри викладають за сумісництвом у центрах підготовки і перепідготовки кадрів, де проводиться навчання посадових осіб з охорони праці.

Досягненням є впровадження заходів з підвищення надійності та безпеки обслуговування електрообладнання системи електропостачання ПП «ВО «Елна-Сервіс», оптимізації конструкції електронагрівальних приладів, які випускаються цим підприємством. Співробітники кафедри беруть участь в удосконаленні технології виконання робіт під напругою і розробці необхідних пристосувань і засобів захисту, у виконанні робіт з дотримання стандартів безпеки систем мобільного зв’язку, розробці спеціальних матеріалів для захисту від виробничих випромінювань, вдосконаленню машин і механізмів у житлово-комунальному господарстві.

За результатами науково-дослідної роботи співробітниками кафедри захищено 1 докторську та 6 кандидатських дисертацій.

Докладну інформацію можна отримати за телефонами: (0432) 59-82-52. або в Інтернеті: http://bgd.vntu.edu.ua/ukr/index.html