ПАМ’ЯТКА СТУДЕНТУ ФМТ

 щодо складання заліково-екзаменаційної сесії

1. До складання екзамену, диф. заліку або заліку з певної дисципліни допускаються  студенти, за умови виконання навчального плану, незалежно від  рівня виконання навчального плану з інших дисциплін.

2. Не приймаються екзамени (диф. заліки, заліки) і академічні заборгованості без залікової книжки та індивідуального навчального плану студента, а також у дні, які не визначені розкладом екзаменаційної сесії і графіком ліквідації академічних заборгованостей.

3. Отриманні бальні оцінки з дисципліни за КМС оголошуються студентам на останньому тижні перед заліково-екзаменаційною сесією викладачем під час практичних, семінарських, лабораторних занять і консультацій перед екзаменом в присутності всієї групи.

4. Захист курсового проекту (роботи) з дисципліни здійснюється згідно графіків кафедр до початку заліково-екзаменаційної сесії.

5. Студенти, які не планують  покращувати оцінку під час диф.заліку чи екзамену, проставляють отриману оцінку в залікову книжку та індивідуальний навчальний план особисто (або старостою своєї групи) тільки під час диф.заліку чи екзамену згідно розкладу.

6. Студентам необхідно своєчасно попереджати адміністрацію факультету про неможливість бути присутнім на контрольному заході заліково-екзаменаційної сесії з поважних причин (документально підтверджених) до проведення заходу. Документи, що пояснюють причини відсутності студента на екзамені, диф. заліку чи заліку повинні бути поданими не пізніше, ніж через 2 дні після його проведення в методико-диспетчерський центр ФМТ (кімн.1217, тел.598-565).

7. Студентам державної та контрактної форм навчання, які не склали заліки, диф. заліки чи екзамени в установлені терміни через хворобу або з інших поважних причин (документально підтверджених), з урахуванням здатності студента виконувати навчальний план,  в установленому порядку надається індивідуальний графік терміном до 2 тижнів, але не пізніше, ніж до початку 7-го тижня після завершення поточної заліково-екзаменаційної сесії, для ліквідації академічної заборгованості (в тому числі під час виробничої практики) у другій половині дня.

8. Студенти державної та контрактної форм навчання, які за результатами триместрового контролю та складання екзаменаційних сесій отримали не більше двох незадовільних оцінок з дисциплін, надається можливість для їх перескладання протягом двох тижнів після завершення поточної заліково-екзаменаційної сесії (в тому числі під час виробничої практики) у другій половині дня.

9. Кожне перескладання екзамену, диф. заліку чи заліку здійснюється лише за направленням, підписаним деканом факультету.

10. Перескладання незадовільної оцінки з дисципліни, дозволяється два рази (другий раз – комісії, призначеній деканом факультету).

11. Якщо через хворобу або з інших поважних причин (документально підтверджених) студент не зміг в установлені терміни скласти екзамен або покращити оцінку з певних дисциплін, а склав екзамен чи покращив оцінку після заліково-екзаменаційної сесії в межах установленого індивідуального графіка, то йому призначається стипендія, згідно з відповідним Положенням.

12. Студенту надається можливість підвищити оцінку, отриману за КМС, тільки в період складання заліку (останній тиждень теоретичного триместру) або заліково-екзаменаційної сесії.

13. Якщо студент не з’явився в день складання екзамену, диф. заліку чи заліку  та не передав залікову книжку та індивідуальний план старості групи, але виконав навчальний план, викладачем в заліково-екзаменаційну відомість проставляється бальна оцінка (оголошена на останньому тижні теоретичного триместру та на консультації) та записується «не з’явився».

14. Якщо студент не надав документів, що  пояснюють причину його відсутності на заліку, екзамені чи диф. заліку, в заліково-екзаменаційний листок проставляється оцінка, яка оголошена на останньому тижні теоретичного триместру та на консультації перед контрольним заходом заліково-екзаменаційної сесії.

15. Якщо під час екзамену, диф. заліку чи заліку студенту не вдалося набрати необхідну кількість балів для позитивної оцінки або він отримав  незадовільну оцінку за КМС з дисципліни, з якої складається екзамен, диф.залік чи залік, то йому виставляється оцінка «незадовільно» за чотирибальною шкалою та оцінка FX  за шкалою ECTS.

16. Студенти, які виконали навчальний план дисципліни з обов’язковим позитивним оцінюванням та набрали кількість балів у межах FX (35÷59балів), допускаються до екзамену з необхідністю додаткового вивчення програмного матеріалу з дисципліни.

17. Студентам, які не виконали навчальний план з дисципліни, в заліково-екзаменаційну відомість зазначається «не допущений», а за шкалою ECTS – оцінка FX. Залік, екзамен або диф. залік ці студенти складають після повного виконання навчального плану з дисципліни.

18. Поновлення на навчання здійснюється, як правило, до початку занять у теоретичному триместрі.

Студенти держбюджетної та договірної форм навчання підлягають  відрахуванню  з університету, якщо:

за результатами триместрового контролю і складання заліково-екзаменаційної сесії отримали  три і більше незадовільних оцінок;

не ліквідували академічну заборгованість у визначені терміни без поважної причини (документально підтвердженої);

вчасно не проплатили за навчання згідно графіку визначеному в угоді (для студентів договірної форми).

 

Дирекція ІнМТ