Навчальний процес

Розклад занять на 1-ий  семестр (триместр) 2018-2019 н.р.

Пам’ятка студенту ФМТ щодо складання заліково-екзаменаційної сесії

Рейтинги студентів для отримання стипендій

Розклад літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017 – 2018 н.р.

 

 

 

___На факультеті машинобудування і транспорту готуються фахівці машинобудівної і транспортної галузей, які вміють самостійно приймати рішення, самостійно досягати поставленої мети, мають навички власними силами оволодівати знанням, удосконалювати свою фахову майстерність індивідуально. Високий рівень підготовки забезпечується в тому числі і за результатами самостійної роботи студентів (СРС).

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, до якої входять:

- інформаційні пакети ECTS;

- навчальні і робочі навчальні програми;

- адаптовані робочі плани;

- індивідуальні плани студентів.

- підручники, навчальні і методичні посібники, монографії;

- періодичні видання професійного спрямування та електронні посібники;

- дистанційні курси дисциплін;

- методичні посібники для написання курсових і випускних кваліфікаційних робіт;

- тести і ситуаційні вправи;

- методичні рекомендації по організації СРС;

- пакети прикладних комп’ютерних програм.

Планування самостійної роботи студентів виконується:

- у навчальних планах із спеціальностей і спеціалізацій, де визначено кількість годин, що виносяться на СРС по дисциплінам;

- у навчальних і робочих навчальних програмах дисциплін, де визначаються перелік і зміст тем із посиланням на джерела інформації, години на СРС, індивідуальні завдання, тематика рефератів, типові задачі і контрольні питання на колоквіуми та модулі, перелік питань на заліки та іспити, загальний і додатковий списки літератури;

- у робочих планах викладачів із кожної дисципліни, де містяться теми, що виносяться на СРС, години СРС і список рекомендованої літератури.

Здійснення контролю СРС:

Ефективність використання кредитно-модульної системи організації навчання з пріоритетною роллю самостійної роботи студентів підтверджується результатами моніторингу:

- поточного та міжсесійного контролю (на лекціях, практичних, лабораторних і семінарських заняттях, за результатами виконання контрольних робіт, тестів, захистів рефератів, здачі колоквіумів, модулів, на захистах курсових проектів і робіт);

- сесійного контролю;

- ректорського контролю залишкових знань студентів;

- на захистах випускних бакалаврських, дипломних і магістерських робіт;

- позитивними відгуками з місця працевлаштування випускників.

Цикли дисциплін, за якими проводяться ректорські контрольні роботи:

- цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;

- цикл природничо-наукових та фундаментальних дисциплін;

- цикл професійно-орієнтованих або загально-професійних дисциплін;

- цикл самостійного вибору дисциплін вищого навчального закладу;

- цикл вільного вибору студентами.

Інформаційні пакети ECTS та куратори ECTS

Куратори ECTS на ФМТ:

- доцент Кашканов А.А. (кафедра АТМ);

- доцент Поліщук Л.К. (кафедра ГМ);

- доцент Пурдик В.П. (кафедра ТАМ);

- доцент Шиліна О.П. (кафедра ТПЗ)

Основні завдання куратора ECTS

- ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами (інформаційним пакетом), які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (КМС);

- надання рекомендацій студентам щодо формування їх індивідуального навчального плану;

- погодження індивідуального навчального плану студента та подання його на затвердження заступникові директора;

- контроль за реалізацією індивідуального плана студента.

Структурна організація та координація навчально-методичної роботи на ФМТструктура2-1