Навчальний процес

Розклад занять на 1-ий  семестр (триместр) 2018-2019 н.р.

Пам’ятка студенту ФМТ щодо складання заліково-екзаменаційної сесії

Рейтинги студентів для отримання стипендій

Розклад літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017 — 2018 н.р.

 

 

 

___На факультеті машинобудування і транспорту готуються фахівці машинобудівної і транспортної галузей, які вміють самостійно приймати рішення, самостійно досягати поставленої мети, мають навички власними силами оволодівати знанням, удосконалювати свою фахову майстерність індивідуально. Високий рівень підготовки забезпечується в тому числі і за результатами самостійної роботи студентів (СРС).

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, до якої входять:

— система JIQ з матеріалами:

— навчальні і робочі навчальні програми;

— адаптовані робочі плани;

— підручники, навчальні і методичні посібники, монографії;

— періодичні видання професійного спрямування та електронні посібники;

— дистанційні курси дисциплін;

— методичні посібники для написання курсових і випускних кваліфікаційних робіт;

— тести і ситуаційні вправи;

— методичні рекомендації по організації СРС;

— пакети прикладних комп’ютерних програм.

Планування самостійної роботи студентів виконується:

— у навчальних планах із спеціальностей і спеціалізацій, де визначено кількість годин, що виносяться на СРС по дисциплінам;

— у навчальних і робочих навчальних програмах дисциплін, де визначаються перелік і зміст тем із посиланням на джерела інформації, години на СРС, індивідуальні завдання, тематика рефератів, типові задачі і контрольні питання на колоквіуми та модулі, перелік питань на заліки та іспити, загальний і додатковий списки літератури;

— у робочих планах викладачів із кожної дисципліни, де містяться теми, що виносяться на СРС, години СРС і список рекомендованої літератури.

Здійснення контролю СРС:

Ефективність використання кредитно-модульної системи організації навчання з пріоритетною роллю самостійної роботи студентів підтверджується результатами моніторингу:

— поточного та міжсесійного контролю (на лекціях, практичних, лабораторних і семінарських заняттях, за результатами виконання контрольних робіт, тестів, захистів рефератів, здачі колоквіумів, модулів, на захистах курсових проектів і робіт);

— сесійного контролю;

— ректорського контролю залишкових знань студентів;

— на захистах випускних бакалаврських, дипломних і магістерських робіт;

— позитивними відгуками з місця працевлаштування випускників.

Цикли дисциплін, за якими проводяться ректорські контрольні роботи:

— цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;

— цикл природничо-наукових та фундаментальних дисциплін;

— цикл професійно-орієнтованих або загально-професійних дисциплін;

— цикл самостійного вибору дисциплін вищого навчального закладу;

— цикл вільного вибору студентами.

Куратори системи по кафедрах ФМТ

— асистент Коробов С. С. (кафедра АТМ);

— доцент Міськов В.П. (кафедра ГМ);

— доцент Репінський С.П. (кафедра ТАМ);

— доцент Березюк О.В. (кафедра БЖДПБ)

— інж. Побережний М.І.

Основні завдання куратора системи

— ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами (інформаційним пакетом), які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (КМС);

— надання рекомендацій студентам щодо формування їх індивідуальної траєкторії навчання;

— погодження індивідуального навчального плану студента та подання його на затвердження заступникові декана;

— контроль за реалізацією індивідуального плану студента.

Структурна організація та координація навчально-методичної роботи на ФМТструктура2-1